deutsch | italiano | english | nederlands

Privacy

Informatie in de zin van art. 13 van het wetgevingsdecreet D.L. n. 196/03

In overeenstemming met artikel 13 van het wetgevingsdecreet DL n. 196/2003 verstrekken wij de volgende informatie:
De Haus Reichhalter, Annemarie Gschnitzer, Leitach 18, I-39043 Klausen, in de persoon van haar wettelijk vertegenwoordiger Annemarie Gschnitzer, zal uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
het versturen van berichten, e-mails, en reclame, om te voldoen aan de wettelijke plichten die voortvloeien uit lokale en gemeenschapsregelgeving, evenals uit burgerlijkrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen, om te voldoen aan eventuele contractuele verplichtingen jegens de betrokkene, kredietbescherming en schuldbeheer.

De Haus Reichhalter, Annemarie Gschnitzer garandeert overeenkomstig de wet dat de persoonsgegevens worden verwerkt met in achtneming van de grondrechten en de waardigheid van de betrokkene, met name wat de geheimhouding, de persoonlijke identiteit en het recht op de bescherming daarvan betreft.

In samenhang met de bovengenoemde doelstellingen worden de persoonsgegevens, als dat noodzakelijk is, bekendgemaakt:

De verwerking van de gegevens wordt verzorgd door Annemarie Gschnitzer.

De persoonlijke gegevens die door de Haus Reichhalter, Annemarie Gschnitzer, Leitach 18, I-39043 Klausen worden verwerkt worden niet verspreid. De verwerking kan plaatsvinden met of zonder de hulp van elektronische middelen of anderszins op geautomatiseerde wijze, en omvat alle handelingen die zijn voorzien in art. 4 lid 1, letter a) van het wetgevingsdecreet D.L. n. 196 en die noodzakelijk zijn voor de verwerking in kwestie. De verwerking zal in ieder geval worden uitgevoerd met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen die de beveiliging en de geheimhouding garanderen.

De betrokkene kan in ieder geval op elk moment zijn rechten jegens de eigenaar van de verwerking van de gegevens uitoefenen, overeenkomstig art. 7 van het wetgevingsdecreet D.L. n. 196/2003, die hieronder integraal worden weergegeven:

Artikel 7 - Recht op toegang tot de persoonsgegevens en andere rechten

1. De betrokkene heeft het recht uitsluitsel te verkrijgen omtrent het al dan niet bestaan van hem betreffende gegevens, ook als ze nog niet zijn geregistreerd, en de verstrekking daarvan in begrijpelijke vorm.

2. De betrokkene heeft het recht informatie te verkrijgen over het volgende:
a) de oorsprong van de persoonsgegevens;
b) de doeleinden van de verwerking en de wijze waarop deze plaatsvindt;
c) de logica die ten grondslag ligt aan de verwerking indien deze plaatsvindt behulp van elektronische middelen;
d) de identificatiegegevens van de eigenaar en de voor de verwerking verantwoordelijken, en van de vertegenwoordiger die is aangesteld in de zin van artikel 5 lid 2;
e) de (rechts)personen of de categorieën van (rechts)personen waaraan de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die daar kennis kunnen nemen in de hoedanigheid van voor het grondgebied van de staat aangestelde vertegenwoordiger, voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers.

3. De betrokkene heeft het recht op:
a) de bijwerking, de rectificatie of, indien hij daar belang bij heeft, de aanvulling van de gegevens;
b) de uitwissing, de omzetting in anonieme vorm of de blokkering van de gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, inclusief de gegevens waarvan het hiet noodzakelijk is ze te bewaren voor de doeleinden waarvoor gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
c) de verklaring dat de handelingen aangeduid bij de letters a) en b), ook inhoudelijk, ter kennis zijn gebracht aan degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verspreid, tenzij nakoming van deze verplichting onmogelijk is, of daardoor middelen zouden moeten worden gebruikt die onevenredig zijn ten opzichte van het beschermde recht.

4. De betrokkene heeft het recht zich, gedeeltelijk of in zijn geheel:
a) tegen de verwerking van de hem betreffende persoonlijke gegevens te verzetten om gegronde redenen, ook als deze gegevens in overeenstemming zijn met de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld;
b) tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten als deze verwerking het versturen van reclamemateriaal of directe verkoop, of marktonderzoeken of marktinformatie tot doel heeft.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend, ook via een daartoe aangestelde persoon, door een verzoek te richten aan de voor de verwerking verantwoordelijke, Annemarie Gschnitzer.

De eigenaar van deze gegevensverwerking is:
De Haus Reichhalter, Annemarie Gschnitzer, Leitach 18, I-39043 Klausen, in de persoon van zijn wettelijk vertegenwoordiger Annemarie Gschnitzer.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geŰigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.