deutsch | italiano | english | nederlands

Impressum

Auteur en projectverantwoordelijke:

Martin Reichhalter
Leitach 18
I-39043 Chiusa

BTW-nummer: 02346590215

Tel +39 0472 847 685
Fax +39 0472 847 685

Verplichte informatie in overeenstemming met de EU-verordening N. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad Platform voor online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen (ODR) aan de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Webdesign:

Compusol des P.I. Mitterer Zublasing Dietmar
Mühlgasse 58
39040 Tramin
Tel. +39 0471 861205
Homepage: www.compusol.i

Aansprakelijkheidsbeperking:

1. Inhoud van het on line aanbod
De auteur biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, en met name door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare schuld heeft door opzet of grove nalatigheid.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de site of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie daarvan tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij rechtstreekse of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten de aansprakelijkheid van de auteur vallen, is de auteur uitsluitend aansprakelijk als hij kennis had van de inhoud daarvan en het voor hem technisch mogelijk en redelijkerwijs van hem kon worden vereist het gebruik in het geval van een onrechtmatige inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment waarop de link werd aangebracht geen illegale inhoud op de te linken sites kenbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom neemt hij hierbij uitdrukkelijk afstand van de inhoud van alle gelinkte/verbonden sites die na het aanbrengen van de link worden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod, evenals voor externe bijdragen in de door de auteur gecreëerde gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglists en in alle andere soorten databases, op de inhoud waarvan toegang van buitenaf mogelijk is. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud, en met name voor schade die het gevolg is van het al dan niet gebruiken van dit soort aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, en niet degene die via links enkel naar de publicatie van dat moment verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, documenten, videobeelden en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte beelden, grafieken, documenten, videobeelden en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, documenten, videobeelden en teksten terug te grijpen.
Voor alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken gelden onbeperkt de regels van het geldende merkenrecht en de bezitsrechten van de op dat moment geregistreerde eigendommen. Enkel op grond van het feit dat een merk slechts wordt genoemd, kan niet de conclusie worden getrokken dat deze niet door rechten van derden wordt beschermd!
Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten komt uitsluitend toe aan de auteur van de site. Het is niet toegestaan dergelijke grafieken, documenten, video's en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties te gebruiken of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Bescherming van gegevens
Als er in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), dan geeft de gebruiker deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is, voor zover technisch mogelijk en redelijkerwijs kan worden vereist, ook toegestaan zonder de vermelding van deze gegevens, bijv. door de vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het is niet toegestaan in het kader van het impressum of door vergelijkbare vermelding gepubliceerde contactgegevens, zoals postadres, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, via derden te gebruiken voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie. Hierbij wordt uitdrukkelijk het recht voorbehouden bij het overtreden van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de verzender van zogenaamde spam.

5. Rechtswerking van deze aansprakelijkheidsbeperking
Als delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, worden de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het documenten daar niet door aangetast.